Vstupní test z českého jazyka

Přijímací řízení na akademický rok 2024/2025

Termín vstupního testu z českého jazyka, pokud student nemá maturitu z českého jazyka:

Termín přijímacího testu je: úterý 4. 6. 2024

Přihlašování od: 14. 2. 2024 00:01

Přihlašování d0: 28. 5. 2024 23:59

Vstupní test se bude konat distanční formou ONLINE v Microsoft Teams  a bude se skládat ze dvou písemných testů (porozumění čtenému textu a poslechu) a krátkého skupinového pohovoru na obecná a mírně ekonomická témata (volný čas, rodina, bydlení, zaměstnání, studium, cestování, reklama, atd.) Celá zkouška trvá 60 minut včetně identifikace účastníků (nezapomeňte mít připravený pas).

Maximální počet bodů z obou částí (ústní i písemné) je 70 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat minimálně 60%, tj. 42 bodů.

Podrobný návod na přihlášení naleznete zde.

Cena přijímacího testu je 610,- Kč.

Podrobné informace o platbě naleznete v návodu na přihlašování. Platba je možná platební kartou přes platební bránu nebo bankovním převodem po přihlášení na test.

Bakalářské studium

Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka), kteří se ucházejí o studium na Fakultě financí a účetnictví, Fakultě mezinárodních vztahů a Fakultě podnikohospodářské, je podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu úspěšné absolvování vstupního testu z českého jazyka pro cizince, který ověří jejich schopnost porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce.

Navazující magisterské studium

Pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských programech na Fakultě financí a účetnictví, Fakultě mezinárodních vztahů a Fakultě podnikohospodářské se vstupní test z ČJ nevyžaduje.

Pro Fakultu informatiky a statistiky platí, že pokud uchazeč absolvoval své předchozí studium alespoň v bakalářském studijním programu v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není občanem České republiky či Slovenska, musí úspěšně složit zkoušku z českého jazyka organizovanou katedrou anglického jazyka VŠE (kaj.vse.cz), na kterou se sám přihlásí. Zkouška z českého jazyka ověří schopnost porozumět textu a mluvenému projevu v českém jazyce, podrobnosti o obsahu zkoušky a způsobu přihlášení jsou k dispozici na webu katedry anglického jazyka. Úspěšné složení vstupního testu znamená, že uchazeč dosáhne min. 60 % bodů. Uchazeči z řad současných či bývalých studentů VŠE je zkouška z českého jazyka prominuta.