Vstupní test z českého jazyka

Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka), kteří se ucházejí o studium na Fakultě financí a účetnictví, Fakultě mezinárodních vztahů, Fakultě podnikohospodářské a Fakultě informatiky a statistiky, je podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu úspěšné absolvování vstupního testu z českého jazyka pro cizince, který ověří jejich schopnost porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce.

Vstupní test z češtiny se skládá ze 4 částí: poslechu s porozuměním, čtení s porozuměním, stylistických úloh a gramaticko-lexikálního doplňování.

Test má celkem 50 položek, každá položka má hodnotu 2 bodů.

Uchazeč musí získat minimálně 60 bodů.
Doba trvání testu je 60 minut.
V průběhu testu nelze používat žádné slovníky ani jinou literaturu.

Vzorová verze

Pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských programech všech fakult se vstupní test z ČJ nevyžaduje.

Přijímací řízení na akademický rok 2020/2021
Termín vstupního testu z českého jazyka, pokud student nemá maturitu z českého jazyka:
1. kolo: 8. června 2020

Místo konání:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3 – Žižkov
Česká republika

Informace k přihlašování na test budou zveřejněny zde.

Zdroj informace: Mgr. Alena Češková