Vstupní test z českého jazyka

Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka), kteří se ucházejí o studium na Fakultě financí a účetnictví, Fakultě mezinárodních vztahů, Fakultě podnikohospodářské a Fakultě informatiky a statistiky, je podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu úspěšné absolvování vstupního testu z českého jazyka pro cizince, který ověří jejich schopnost porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce.

Vstupní test z češtiny se skládá ze 4 částí: poslechu s porozuměním, čtení s porozuměním, stylistických úloh a gramaticko-lexikálního doplňování.

Test má celkem 50 položek, každá položka má hodnotu 2 bodů.

Uchazeč musí získat minimálně 60 bodů.
Doba trvání testu je 60 minut.
V průběhu testu nelze používat žádné slovníky ani jinou literaturu.

Vzorová verze

Pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských programech všech fakult se vstupní test z ČJ nevyžaduje.

Přijímací řízení na akademický rok 2019/20
Termín vstupního testu z českého jazyka, pokud student nemá maturitu z českého jazyka:
1. kolo: 10. června 2019
Náhradní termín: 26. 8. 2019 (přihlašování 17. 6. – 17. 8. 2019)

Místo konání:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3 – Žižkov
Česká republika

Místnost a čas budou uvedeny na pozvánce, která bude zasílána elektronicky na e-mailovou adresu uchazeče.

Poplatek za vstupní test z českého jazyka:
Potvrzení o zaplacení je nutné předložit u testu.
Částka:  500,- Kč. (Platba není součástí poplatku za přijímací řízení.)
Uchazeč je povinen poplatek uhradit do  17. 8. 2019 na účet:
Číslo účtu: 1828862/0800
Variabilní symbol: 202010
IBAN:  CZ920800 0000 0000 01828862
SWIFT: GIBACZPX

Přihlašování na vstupní test z ČJ:
1. Uchazeč se na vstupní test z češtiny musí samostatně přihlásit.
2. Pozvánka na přidělený termín vstupního testu bude zaslána emailem na adresu, kterou uchazeč uvede v přihlášce ke vstupnímu testu, nejpozději týden před termínem vstupního testu. Současně uchazeč obdrží přihlašovací údaje do informačního systému InSIS.
3. Uchazeč skládá vstupní test z češtiny pouze jednou i v případě, že se hlásí na více fakult VŠE v Praze. Výsledek tohoto vstupního testu mu bude platit pro přijímací zkoušky na všech fakultách VŠE, na které podal přihlášku.
4. Uchazeč se přihlašuje nejdříve ke vstupnímu testu z českého jazyka a teprve potom podává přihlášku ke studiu na VŠE (e-přihlášku).  Do systému e-přihlášek tak již bude moci vstoupit jako uživatel InSIS a jeho osobní údaje již budou předvyplněny.
5. Výsledky vstupního testu z češtiny budou zveřejněny v informačním systému InSIS večer v den konání vstupního testu.
6. Při přihlašování postupujte takto:

A) Vaše rodné číslo  NENÍ DOSUD EVIDOVÁNO v informačním systému VŠE, pokračujte zde:  https://insis.vse.cz/kurzy/index.pl a řiďte se následujícími pokyny:
Na úvodní obrazovce vyberte volbu „Ne“ a stiskněte tlačítko „Vstup přímo do přihlášky“.
Pomocí filtru vyberte garantující pracoviště – Pedagogické oddělení (REK) a stiskněte „Omezit“.
Vyberte kurz „Čeština pro cizince k přihlášce do bakalářských oborů“
Výběr v sekci „Výběr studijního programu a oboru“ neměňte.
V sekci „Osobní údaje“ vyplňte povinná pole (žlutě podbarvená), tj. jméno, příjmení, státní příslušnost, datum narození, pohlaví a email. Pro rychlejší komunikaci vyplňte, prosím, i nepovinnou položku – své telefonní číslo.
Uveďte, prosím, také své kontaktní údaje, a to zaškrtnutím volby „ano“ v sekci „Kontaktní adresa“, kdy se vám rozbalí textová pole pro vyplnění adresy – ulice, číslo a PSČ. Poté stiskněte tlačítko „Dohledat“ a automaticky se doplní obec v České či Slovenské republice, ve které žijete. Pokud se vaše kontaktní adresa nachází mimo území ČR a SR, vyplňte kontaktní údaje manuálně.
Sekci „Fakturační údaje“ nevyplňujte, prosím, tj. ponechte volbu „Ne“.
Odešlete přihlášku stisknutím tlačítka „Přihlásit se do kurzu“.

B) Vaše rodné číslo JE EVIDOVÁNO v informačním systému VŠE (t.j. již jste byli studenty VŠE v minulých letech – rodné číslo je zaneseno do informačního systému pouze v případě zápisu do studia, nikoliv podáním přihlášky):
Přihlaste se do osobní administrativy a pak vyberte příslušný kurz v aplikaci „Přihláška do kurzu“  (https://insis.vse.cz/auth/kurzy). Všechny osobní údaje budete mít vyplněny.
Pomocí filtru vyberte garantující pracoviště – Pedagogické oddělení (REK) a stiskněte „Omezit“.
Vyberte kurz „Čeština pro cizince k přihlášce do bakalářských oborů“
Výběr v sekci „Výběr studijního programu a oboru“ neměňte.
Odešlete přihlášku stisknutím tlačítka „Přihlásit se do kurzu“.

 

Zdroj informace: Mgr. Alena Češková