Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zkouška 2AJ107-110

Tato závěrečná zkouška obsahuje látku kursů:
2AJ 107, 2AJ 108, 2AJ 109, 2AJ 110

Garant: PaeDr. Marcela Marešová

Upozornění:
Písemná i ústní část zkoušky se musí vykonat v jednom týdnu (písemná část obvykle v pondělí, ústní část ve stejném týdnu). Pokud studenti nedodrží tuto zásadu, nebudou k ústní zkoušce připuštěni.

1.         Písemná část (0 – 70 bodů)
a) Gramatická část (25 bodů)

Zde se testují základní gramatické jevy, které již byly součástí středoškolské výuky, jako jsou časy, souvětí, modální slovesa, infinitivní a gerundiální vazby, druhy slov, předložkové vazby, vazby have sth done, used to… Jejich znalost se testuje v různých typech cvičení – správný tvar slova v závorce, cvičení transformační (vytvoření synonymické věty za pomocí jiné gramatiky), doplnění výrazu … Některá cvičení testují jevy jednotlivých větách, jiná v kontextu.

b) Lexikální část (25 bodů)

V této části se testuje znalost termínů a kolokací použitých v učebnici ve cvičeních – přiřadit ekonomický termín k definici, definovat, doplnění chybějící termínu v kontextu vět, překlad termínů z češtiny do angličtiny…

c) Reading (10 bodů)

Odpovědi na otázky vycházející z testu (False/True), spojování výrazů.

d) Obchodní korespondence (10 bodů)

Ověřuje se zvládnutí forem obchodní korespondence. Jedná se o sestavení dopisu, e-mailu, zprávy, programu jednání, článku ke zveřejnění … dle daných dispozic při respektování specifik obchodní korespondence.

  • Každý jev testovaný v této části má hodnotu 1 bodu.
  • Podmínkou k připuštění k ústní zkoušce je získání minimálně 60% bodů ze závěrečného testu.

2.         Ústní část (30 bodů)
a) otázka na ekonomické téma lekcí 1-14 učebnice Market Leader Intermediate,
     vysvětlení klíčových výrazů typických pro tato témata
b) četba neznámého textu s porozuměním a  následná diskuse

Upozornění:
1. Podmínkou připuštění k ústní části je
– získat minimálně 60% bodů z písemné části (tj. 42 bodů)
2. Pokud student získá z písemné části nižší počet bodů, tj.
– 35-41 bodů, bude mu zapsáno hodnocení 4+ (možnost opakovat zkoušku)
– 34 a méně bodů, bude mu zapsáno hodnocení 4 (nutnost opakovat 2AJ110)

Klasifikace (v souladu se Zkušebním řádem VŠE)

výborně (1) 90 – 100 b.  
velmi dobře (2) 75 – 89 b.  
dobře (3) 60 – 74 b.  
nevyhověl s možností opakování (4+) 50 – 59 b. viz Studijní a zkušební řád VŠE
nevyhověl (4) 0 – 49 b. viz Studijní a zkušební řád VŠE